Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

INKÖP

 
 

Allt för många tänker traditionellt ifråga om relationer mellan företag. Därför håller man sina leverantörer eller kunder på avstånd och söker efter temporära fördelar. Man tillåter sig inte att upptäcka vad ett samarbete kan ge båda parter.

Närhet kräver goda förbindelser, fungerande relationer grundade på förtroende. Det kräver hederlighet, etik och öppenhet, en strävan efter att förstå varandras starka och svaga sidor och en vilja att dela med sig av information och viktiga upplysningar.

Både leverantör och kund måste kunna lita på att den andre parten håller sin del av en överenskommelse. Vi måste kunna se problemen och lösningarna från slutkundens sida och inte från vår egen.

Slutkunderna kräver ständigt mer, fler innovationer, högre kvalitet, snabbare leveranser och allt detta till ett lägre pris.

I ett partnerskap har leverantör och Interpares bestämt sig för att tillsammans skapa resultat. Om affärsförbindelsen inte är lönsam så fungerar det inte för någondera parten i det längre perspektivet.

Gemensamma mål och personliga relationer är väsentliga delar för att det ska bli framgång.

Om leverantörerna inte har ungefär samma uppfattning som vi utvecklas det sannolikt inte några positiva relationer.

I vår inköpsstrategi finns alla dessa parametrar.